Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op medium

Afbeelding Stichting NDSM-werf

Hyperlocal micro markets

Hyperlocal micro markets in lockdownsituaties

In dit zelf geïnitieerd ontwerpend onderzoek pleit Shift architecture urbanism voor stedelijke micromarkten die op hyper lokale schaal opereren tijdens de corona lockdown. Ze houden de marktkooplieden en de gehele toeleveringsketen achter hen in bedrijf, zodat vers voedsel op een veilige manier geleverd kan worden aan de inwoners van de stad. Hun hyperlokale karakter beperkt de hoeveelheid verkeersbewegingen en de lokaal aangeboden producten verminderen de druk op de supermarkten die moeite hebben om het besmettingsrisico te minimaliseren.

Op dit moment bestaat er wereldwijd de sterke consensus dat lockdowns hét antwoord zijn om te voorkomen dat het coronavirus ons sneller infecteert dan we kunnen opvangen. De vorm die deze lockdown moet hebben, en vooral de strengheid ervan, levert een groot aantal dilemma´s voor de overheidsinstanties die ze opleggen. Een van die dilemma’s is hoe de distributie van vers voedsel en andere levensmiddelen met een minimum aan risico kan worden gegarandeerd.

In de poging om het lichamelijk contact tussen mensen te minimaliseren vormt de aankoop van voedsel waarschijnlijk de zwakste schakel. Terwijl de meeste supermarkten geopend blijven, lijkt er nog geen consistent beleid mogelijk met betrekking tot de openluchtmarkten. Er zijn grote verschillen tussen landen en regio’s. Zelfs met beschermende maatregelen lijkt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om het risico van besmetting op traditionele versmarkten uit te sluiten. De regels voor social distancing zijn erg moeilijk te controleren en veel mensen raken dezelfde producten aan. Maar dit is ook het geval bij de supermarkten die wel openblijven. Bovendien zal het sluiten van de markten de supermarkten nog meer onder druk zetten en mensen met een lager inkomen verder benadelen.

Dus wat te doen met de openluchtmarkten in het kader van de lockdown? Het voorstel van Shift is om de vitale functie van de versmarkt volledig intact te houden, en zelfs te versterken, maar tegelijkertijd de potentiële rol bij de verspreiding van het virus te minimaliseren. Het vroegere concentratiemodel moet worden vervangen door een model van verspreiding, zowel in ruimte als in tijd. Dit wordt verwezenlijkt door de grote markten op te splitsen in zogenaamde micromarkten verspreid over de stad, die voor een langere tijd opengesteld zijn. In plaats van dat je naar de markt gaat, komt de markt naar jouw buurt.

Meer lezen over hoe ze tot het ontwerp zijn gekomen? Op hun website lees je precies hoe ze tot dit grid zijn gekomen en hoe de ruimtelijke opzet van de micromarkt is vormgegeven.

Credits
Voorstel en ontwerp:     Shift architecture urbanism, Rotterdam, NL
Team:                                Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, Harm Timmermans, Karolina Kowalczyk, Ema Dunkić
Type:                                 zelf geïnitieerd ontwerpend onderzoek

Hyperlocal micro markets in shutdown realities

In this self initiated research-by-design project, Shift architecture urbanism argues for micro markets that operate on a hyper local scale during corona shutdowns. They keep the food market traders and the whole supply chain behind them in business in order to provide fresh food in a safe way to the self-quarantined inhabitants of the city.  Their hyper local character limits the amount of travelling through the city and their products on offer release the pressure on the supermarkets that have a hard time reducing the contamination risk.

At this moment in time, there is a strong worldwide consensus that shutdowns are our only answer to stop the corona virus from infecting us too fast to cope with. The actual form that this shutdown should have and especially its severity, has brought many dilemmas to governmental bodies that impose them. One such dilemma is how to guarantee the distribution of fresh food and groceries with a minimum of risk.

In the attempt to limit physical contact between people, the purchase of food is probably the weakest link. In the various shutdowns over the world, supermarkets have not been closed since they are part of our vital infrastructure of food distribution. Online shopping, by far the safest way to get groceries, is booming but cannot replace physical supermarkets in terms of capacity and reach. Nor can the various drive-through food solutions that pop up in many places.

While most supermarkets have stayed open all over the western world, the various lockdowns have been less consistent regarding the fresh produce markets. There are big differences between countries and regions. In the Netherlands for instance the large weekly or semi-weekly street markets have stayed open in many cities, even in the province of Brabant, the Dutch corona epicenter. In some cities they have been reduced to food only. In others, such as Rotterdam, they have been closed altogether.

Even with protective measures it seems very difficult if not impossible to rule out the risk of contamination in traditional fresh produce markets. The social distancing rules are very hard to control and many people are touching the same products. But this is also the case at the supermarkets that do stay open. Furthermore, closing down the markets will put even more pressure on the supermarkets and will further disadvantage people with lower incomes. Many households depend on the open-air market for their basic food needs. Closing the markets forces them to switch to the more expensive supermarkets, putting further financial pressure on these more vulnerable groups.

So, what to do with the fresh produce markets in the context of the shutdown? Shift’s proposal is to keep the vital function of the fresh produce markets fully intact, even strengthening it, while at the same time minimizing its potential role in spreading the virus. For this, the large markets have to continue in a different form, place and time. Its former model of concentration has to be replaced by a model of dispersion, both in space and time. This is done by breaking down the large markets into so called micro markets that are spread over the city and opening them up for a longer time. Instead of you going to the market, the market is coming to your neighborhood.

Check out their website to learn all about how they have created the spacious design and the grid for the markets.

Credits
Proposal and design:         Shift architecture urbanism, Rotterdam, NL
Team:                                   Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, Harm Timmermans, Karolina Kowalczyk, Ema Dunkić
Type:                                     Self-initiated research by design project

door Shift architecture urbanism


Als een van de eerste bureaus visualiseerde Shift Architecture Urbanism hoe de dagelijkse parktijk van de straatmarkt eruit zou kunnen zien binnen de 1.5 meter regelgeving. Nu het noodgedwongen verblijf in onze eigen stad en buurt lijkt te zorgen voor een herwaardering van lokaal geproduceerd vers voedsel, kan een slim vormgegeven markt een impuls geven aan een duurzame verandering van ons voedselsysteem. Hoe behoud je één op één contact en interactie – een van de meest genoemde karakteristieken van de markt – in het nieuwe grid en maak je deze toekomstbestendig? Met heldere beeldtaal, signing en een lijnenspel weet Shift ‘micro-markets’ te creëren die schaalbaar zijn, beweegruimte beperken en toch de kenmerken van de verse markt zoals we die kennen behouden.

Door Stichting NDSM-werf


Onze
partners

Soundtrackcity met dank aan: Gemeente Amsterdam West Het huis van Amsterdam