Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op mediumPrivacy

Hieronder geven we je informatie over ons privacy- en cookiebeleid. Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van je verzamelen en gebruiken in het kader van de website www.coronaindestad.nl (incl. de Engelstalige versie www.coronainthecity.nl), (hierna: het platform) en het project ‘Corona in de stad’. Corona in de stad is een project van het Amsterdam Museum.

Adres- en contactgegevens:
Stichting Amsterdam Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
T 020 5231 822
E info@amsterdammuseum.nl

Privacy
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van het platform en we behandelen persoonsgegevens die je ons verschaft in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). In het onderstaande geven we je meer informatie over de manier waarop we dit doen.

Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan je als persoon kan worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de situatie verzamelen (mogelijk) wij de volgende gegevens:

– n.a.w. gegevens, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, social media accountnamen. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief geef je ons bijv. je naam en e-mailadres
– persoonsgegevens (incl. portretten) die mogelijk zijn verwerkt in een door jou ingestuurde bijdrage
– andere persoonsgegevens die je ons verschaft in communicatie met ons
– elektronische identificatie en interactiegegevens (waaronder IP-adres, surfgedrag, klikgedrag, locatiegegevens)

Jonger dan 16 jaar toestemming ouders
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger voordat je ons jouw persoonsgegevens verstrekt. Wij vragen je daarom geen bijdrage aan het platform te leveren en/of op een andere manier dit soort gegevens aan ons te verstrekken (bijv. per e-mail) voordat je daarvoor toestemming hebt gekregen.

Doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Bijdrage aan het platform Corona in de stad
Als je een bijdrage aan het platform instuurt verstrek je ons jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode. Deze gegevens gebruiken wij om jou als afzender te identificeren en te verifiëren en om eventueel met jou in contact te komen in verband met je bijdrage. Je bijdrage wordt (mogelijk) gepubliceerd op het platform en eventueel op de andere websites van het Amsterdam Museum zoals haar algemene website van het Amsterdam Museum, www.hart.amsterdam.nl en www.collectingthecity.nl. Bij het insturen kun je er voor kiezen of je wilt dat je bijdrage met jouw naam of anoniem plaatsen. Je e-mailadres, telefoonnummer en postcode worden nooit gepubliceerd. Het kan zijn dat je persoonsgegevens zoals bijv. interesses, beroep, portretten hebt verwerkt in de door jou ingestuurde bijdrage. Als jouw bijdrage wordt gepubliceerd zullen deze gegevens in de bijdrage te lezen zijn. Verder wordt je bijdrage (mogelijk) opgenomen in de (digitale) collecties van het Amsterdam Museum en het project Collecting the City, waarbij de bijdrage kan gebruikt worden voor toekomstige digitale en fysieke tentoonstellingen in dit kader. Collecting the City: 750 JAAR AMSTERDAM is een verzamelproject waarbij het Amsterdam Museum samen met de Openbare Bibliotheek (OBA), Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief, Tropenmuseum en Gemeente Amsterdam bij bewoners van de stad verhalen verzamelt in het kader van het 750-jarige bestaan van Amsterdam. Het kan zijn dat de inhoud van jouw bijdrage wordt opgenomen in presentaties en persmateriaal ter promotie van Corona in de stad, de genoemde websites, voormelde (digitale) tentoonstellingen en collecties. Ook kan je bijdrage ter beschikking worden gesteld ten behoeve van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar de impact van corona op het dagelijks leven van burgers. De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt bij het insturen van de bijdrage – zoals je naam en e-mail adres – worden hierbij niet aan de UvA vertrekt. Na bewerking en analyse van de resultaten kunnen de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd en gedeeld via het platform en via de reguliere communicatiekanalen van de UvA (website, social media en persberichten).

Aanmelding nieuwsbrief
Via het platform kun je je abonneren op de nieuwsbrief van het Amsterdam Museum. Daarbij verschaf je ons je naam en e-mailadres. Je ontvangt dan met enige regelmaat een nieuwsbrief met informatie over tentoonstellingen, onze agenda, ander nieuws en informatie over producten, diensten van het Amsterdam Museum. Je kunt je hiervoor op elk moment afmelden door gebruik te maken van de link die daartoe in iedere nieuwsbrief is opgenomen. Je naam en e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de nieuwsbrieflijst. Als je hebt aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen dan worden je e-mailadres op onze blokkeerlijst geplaatst zodat je daarna geen nieuwsbrief meer ontvangt. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het versturen van de nieuwsbrief.

Feedbackformulier
Als je het Feedbackformulier op het platform invult dan kun je ons je naam en e-mailadres vertrekken. Dit is optioneel. In zo’n geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om met je in contact te komen als we vragen hebben over je feedback of om vragen van jou te beantwoorden. Verder kan het zijn dat je ons nog andere persoonsgegevens verstrekt als deze verwerkt zijn in je reactie.

Andere communicatie met het Amsterdam Museum m.b.t. Corona de in stad
Het kan zijn dat je ons persoonsgegevens verschaft in andere communicatie met ons, bijvoorbeeld als je ons een vraag stelt via e-mail, telefoon of post. Dit kunnen jouw n.a.w. gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, social media accountnamen en/of postadres zijn maar ook andere persoonsgegevens die je hebt verwerkt in deze communicatie. We verwerken en bewaren deze informatie alleen op basis van de verderop in deze verklaring genoemde de doeleinden en grondslagen.

Cookies
Als je het platform bezoekt worden cookies geplaatst op het apparaat waarmee je het platform bezoekt. Dit gebeurt voor verschillende doelen. De cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken je surfgedrag. Met de plaatsing van deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals je IP-adres. Voor het plaatsen van tracking cookies wordt uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Verderop in deze verklaring onder ‘cookies’ geven we je hier meer informatie over.

Het Amsterdam Museum verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende voor de doeleinden, gebaseerd op een wettelijke grondslag:
– Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om toepasselijke wetgeving na te leven of om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties;
– Op basis van jouw toestemming. Als dat nodig is zullen we jouw toestemming vragen. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Verderop in deze verklaring kun je meer informatie vinden over hoe je dit kunt doen en wat dat betekent.

Duur van de verwerking
Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is of is toegestaan in het kader van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons hierbij toestuurt, bewaard zolang als nodig is voor het beheer van jouw bijdrage respectievelijk zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je e-mail.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of de behartiging van een gerechtvaardigd belang, er een wettelijke plicht op ons rust (bijv. een verzoek van een gerechtelijke instantie) en/of je daar zelf uitdrukkelijk vooraf toestemming voor hebt gegeven. We doen dit alleen als dit binnen de huidige wetgeving is toegestaan. Partijen waar wij in het kader van het bovenstaande (mogelijk) gegevens aan verstrekken zijn onze IT-leveranciers en –dienstverleners, cookie leveranciers (informatie hierover vind je verderop onder ‘cookies’) en onze partners bij de projecten Corona in de stad en Collecting the City.

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar het kan zijn dat wij of onze dienstverleners we soms ook diensten van buiten de EER inzetten. We doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een standaardovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken.

Beveiliging
Het Amsterdam Museum neemt gepaste en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen noodzakelijke personen binnen het bedrijf krijgen toegang tot persoonsgegevens. Onze veiligheidsmaatregelen zijn organisatorisch en technisch passend en worden regelmatig gecontroleerd. Onze websites zijn voorzien van een SSL beveiligingscertificaat en worden gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die voor ons bekend zijn.

Inzage, wijziging, correctie, beperking, verwijdering, bezwaar en dataportabiliteit
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om correctie, aanvulling, beperking of (gedeeltelijk) verwijdering te vragen. Tevens kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk om persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt te ontvangen. Dit kan alleen als het gaat om digitale gegevens, waarbij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken of wanneer wij deze hebben gebruikt om een overeenkomst met jou uit te voeren. Je kunt hiervoor een beroep doen op je recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

– Intrekken toestemming
– Als we je gegevens met jouw toestemming voor een bepaald doel hebben verkregen, dan kun je deze
– toestemming in principe te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan
– de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Contact
Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou wij hebben verwerkt of een beroep wilt doen op een van de hiervoor genoemde rechten kun je een schriftelijk verzoek doen aan:

Amsterdam Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
E info@amsterdammuseum.nl
Onder vermelding van:
Inzageverzoek AVG

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Je kunt dit doen door een kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we je uitdrukkelijk jouw pasfoto onherkenbaar en jouw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Je kunt op de website van de Rijksoverheid nalezen hoe je dit kunt doen. Na het vaststellen van jouw identiteit worden de kopieën direct vernietigd. De opgevraagde gegevens kunnen – indien aanwezig – alleen worden verstrekt aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. We zullen jouw verzoek binnen 4 weken behandelen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie (bijvoorbeeld via een screenshot) in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Als blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Klachten
Als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens dan kun je contact met ons op te nemen via bovengenoemd e-mail adres. Daarnaast is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Je kunt dit doen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Links naar andere websites
Op onze website(s) staan soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies
Wij, en derden, maken op het platform gebruik van cookies. Cookies zijn bedacht om het internetgebruik makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer of andere randapparatuur (zoals tablets of smartphones) wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer uitlezen. Op deze manier onthoudt een website bijvoorbeeld je IP of e-mailadres. Als we in deze Privacy- en cookieverklaring spreken over cookies verstaan we daar ook onder vergelijkbare (volg-)technieken zoals pixels.

Functionele en analytische cookies
We hebben functionele cookies op het platform geplaatst die noodzakelijk zijn voor de technische werking van het platform, om door jou gevraagde diensten uit te kunnen voeren en e.e.a. goed te laten functioneren. Verder maken we voor de optimalisering van platform gebruik van analytische cookies die slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van bezoekers. Dit laatste doen we met behulp van Google Analytics. Google Analytics is door ons ingesteld conform de Handleiding Privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat er geringe inbreuk wordt gemaakt op de privacy. We hebben daartoe een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Wij hebben gegevensdelen uitgezet, Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij maken zelf niet gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Omdat deze functionele en analytische cookies zeer weinig impact hebben op je privacy, hoeven we geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Marketing (tracking) cookies
Wij en derden (waaronder Google en Facebook) maken daarnaast op het platform ook gebruik van marketing cookies. Marketing cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen (tracken). Het doel is advertenties weer te geven die zijn toegespitst op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Lees ook de privacyverklaringen van deze derden als je wilt zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via hun cookies verwerken.

Als je het platform (voor het eerst) bezoekt kun je via onze cookie pop-up aangeven of je akkoord gaat met het plaatsen van marketing cookies.

In het onderstaande schema hebben we de verschillende cookies op het platform en wat ze doen op een rij gezet: |

Functionele cookies

Naam Aanbieder Functie en doel  Vervaldatum
Cookielawinfo-checkbox-necessary Amsterdam museum Deze cookie stelt vast of de bezoeker de cookie pop-up heeft geaccepteerd 1 dag
Cookielawinfo-checkbox-non- necessary Amsterdam museum Deze cookie stelt vast of de bezoeker de cookie pop-up heeft geaccepteerd 1 dag
What-intent Amsterdam museum Deze cookie stelt de aard van het apparaat vast waarmee de bezoeker de website aandoet (computer, telefoon of tablet etc.) en zorgt ervoor dat het format van de website hieraan wordt aangepast 1 sessie


Analytische cookies

Naam Aanbieder Functie en Doel Vervaldatum
_ga Google Universal Analytics (Google Inc.) Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat

 

Google Universal Analytics (Google Inc.) Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag
_gid Google Universal Analytics (Google Inc.) Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie/ 1 dag?
Pll_language Amsterdam museum Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal van de website indien mogelijk zodanig in. 1 jaar

Marketing cookies

Naam Aanbieder Type/ doel  Vervaldatum
_fbp Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
_gcl_au Google AdSense Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden
Ads/ga-audience Google AdWords Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die – uitgaande van hun online gedrag – waarschijnlijk klant zullen worden opnieuw te benaderen. 1 sessie
fr Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
tr Facebook Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 1 sessie


Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt er zelf voor kiezen bepaalde cookies te weigeren. Dit kun je instellen via de instructies van jouw browser en/of met behulp van de Help-functie. Dit kan wel betekenen dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. Wil je meer weten over cookies en hoe je deze kunt controleren, beheren en/of wissen kijk dan op de website veiliginternetten.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookie verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op het platform op deze pagina worden gepubliceerd. We raden je aan onze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te bekijken, zodat je altijd van de inhoud van onze meest recente Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.

Voor vragen over cookies of als je bijv. onverhoopt een cookie tegenkomt die niet in de tabel staat vermeld kun je contact op nemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Deze Privacy en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 augustus 2020


Onze
partners

Het huis van Amsterdam met dank aan: Gemeente Amsterdam West Soundtrackcity