Filteren

Wis alle filters

Op zaal

Op mediumVoorwaarden

Het online platform coronaindestad.nl (hierna: het platform) is een project van Stichting Amsterdam Museum. Stichting Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor de website coronaindestad.nl en coronainthecity.nl.

Adresgegevens

Amsterdam Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
T 020 5231 822
E  info@amsterdammuseum.nl

Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor bezoekers van het platform die zelf willen bijdragen aan (een van de pagina’s van) het platform (hierna: Gebruikers). Er wordt onder andere in uitgelegd hoe je een bijdrage kunt plaatsen en waar je daarbij op moet letten. Ook komen een aantal andere belangrijke zaken aan de orde. Lees ze dus goed door. Door een bijdrage of een reactie te plaatsen via het platform aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en ben je daaraan gebonden. Verder zal het Amsterdam Museum en/of een van de deelnemende partners je zo spoedig mogelijk een kopie van de Gebruiksvoorwaarden kosteloos toezenden wanneer je daarom vraagt.

Inzendingen
Als je een bijdrage wilt leveren aan (een van de websites van) het platform kun je dit doen door een inzending te doen. Gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn hebben toestemming nodig van hun ouder/voogd om een bijdrage te leveren. Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor jouw geplaatste bijdragen.

Inhoud bijdrage
Ga zorgvuldig om met wat je op (een van de websites van) het platform wilt plaatsen. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat deze voldoet aan alle (Gebruiks-)voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om afbeeldingen, filmpjes of gegevens van derden op (een van de websites van) het platform te plaatsen die het portretrecht of de privacy zouden kunnen schenden van derden zonder dat dezen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor minderjarige derden geldt dat toestemming nodig is van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bijdragen dienen altijd binnen het inhoudelijke kader van het platform te vallen. Het platform is bedoeld voor redactioneel gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden. Verder mag jouw bijdrage geen materiaal (zoals foto’s, teksten en filmpjes) bevatten dat:

– discriminerend is op grond van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend;
– aanstootgevend of gewelddadig is en/of aanzet tot haat;
– onjuist of misleidend is;
– pornografisch van aard is;
– vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevat
– inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen, waaronder auteursrechten, – – – merkrechten en modelrechten;
– inbreuk maakt op portret- en of privacy rechten van derden;
– virussen, Trojaanse paarden, wormen etc. bevat of andere software die schadelijk kan zijn;
– spam, kettingbrieven, junk mail, ongewenste e-mails, aanbiedingen of advertenties bevat van welke aard dan ook;
– links bevat naar websites met onrechtmatige content;
– in strijd is met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling;
– in strijd is met de fatsoensnormen of goede smaak;
– in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

Het Amsterdam Museum heeft altijd het recht door de Gebruiker aangeleverd en/of geplaatst materiaal te weigeren, aan te passen of te verwijderen. Ook kan je inzending of toegang in het algemeen tot het platform op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, worden beperkt, opgeschort of beëindigd (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden). Het Amsterdam Museum is in zo’n geval niet aansprakelijk. Het Amsterdam Museum hoeft de Gebruiker niet op de hoogte te stellen

Auteursrechten (en andere intellectuele eigendomsrechten)
De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die je hebt op jouw bijdrage blijven bij jou berusten. Door een bijdrage op (een van de websites van) het platform te plaatsen verleen je het Amsterdam Museum en de deelnemende partners wel toestemming om (gedeelten van) jouw bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van (de betreffende website van) het platform, meer algemeen in het kader van het initiatief Collecting the City/750 jaar Amsterdam alsmede in publiciteitsmateriaal ten behoeve van het platform. Deze niet-exclusieve licentie is niet beperkt in tijd, territoir of media. 

Als er auteurs- (en of overige intellectuele eigendoms-)rechten op de bijdrage zijn die niet bij jou berusten, maar bij een derde, garandeer je bij deze dat je toestemming hebt van de betrokken derde om de bijdrage op het platform te publiceren en om de bovengenoemde (sub)licenties te verlenen.

Vrijwaring
Je vrijwaart het Amsterdam Museum en de deelnemende partners van eventuele vorderingen van derden als gevolg van of voortkomend uit jouw bijdrage en/of jouw gebruik van het platform, waaronder maar niet uitsluitend tegen vorderingen op grond van intellectuele eigendomsrechten, portret- of privacy rechten en/of (voortvloeiende uit) schending van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Het Amsterdam Museum en de deelnemende partners kunnen het platform op elk moment aanpassen, verbeteren of (tijdelijk) uit de lucht halen. Je accepteert dat Amsterdam Museum en de deelnemende partners niet kunnen garanderen dat het platform altijd goed werkt. Het Amsterdam Museum en de deelnemende partners sluiten elke aansprakelijkheid in dit verband uit. Het Amsterdam Museum is onder meer niet aansprakelijk voor schade door virussen, het verlies van bijdragen of bijvoorbeeld het feit dat het platform (tijdelijk) niet (goed) functioneert. 

Je bent je er van bewust dat het Amsterdam Museum en de deelnemende partners de (inhoud van de) bijdragen altijd controleert. Het Amsterdam Museum en de deelnemende partners wijzen elke aansprakelijkheid voor bijdragen ten aanzien van jou als Gebruiker en/of ten opzichte van derden van de hand. 

Het Amsterdam Museum en de deelnemende partners zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) het platform of links naar websites van derden op het platform of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat het Amsterdam Museum en de deelnemende partners gelieerd zijn aan deze derde of dat het Amsterdam Museum de inhoud van de betreffende website onderschrijven.

De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden zijn ten opzichte van de betreffende partij niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Museum en/of de deelnemende partners.

Privacy
In het kader van (het inzenden van) een bijdrage verstrek je bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. De verstrekte persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt om later contact op te nemen met vragen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over ons privacy beleid en hoe we omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar onze privacy en cookieverklaring. Je kunt deze vinden op (de website van) het platform.

Content die je op het platform plaatst is openbaar. Wij zullen jouw contactgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. De e-mailadressen op het online platform worden gecodeerd zodat spamrobots je e-mailadres niet kunnen vinden. 

Overige bepalingen
Amsterdam Museum en de deelnemende partners behouden zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen door te klikken op de link “Gebruiksvoorwaarden” op het platform. De kopjes boven de teksten in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel daarvan uit. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Nederlands recht en forumkeuze
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Amsterdam Museum en/of de deelnemende partners partij zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Tenzij dwingend recht iets anders voorschrijft worden geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit (het gebruik van) het platform uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vragen, opmerkingen, klachten en ongeoorloofd gebruik
Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van (de websites van) het platform kun je je richten tot corona@amsterdammuseum.nl.