Filters

Wis alle filters

Op onderwerp

Op mediumVoorwaarden

De website www.coronaindestad.nl, incl. de Engelstalige versie www.coronainthecity.nl, (hierna: het platform) is een project van Stichting Amsterdam Museum.

Adresgegevens

Amsterdam Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
T 020 5231 822
E  info@amsterdammuseum.nl

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden gelden voor bezoekers van het platform die een bijdrage willen inzenden (hierna: Gebruikers). Er wordt onder andere in uitgelegd hoe je een bijdrage kunt aanleveren en waar je daarbij op moet letten. Ook komen een aantal andere belangrijke zaken aan de orde. Lees ze dus goed door. Door een bijdrage in te sturen aanvaard je de Voorwaarden en ben je daaraan gebonden. De Voorwaarden zijn te raadplegen op het platform en het Amsterdam Museum zal je zo spoedig mogelijk een kopie van de Voorwaarden kosteloos toezenden wanneer je daarom vraagt.

Inzendingen

Als je een bijdrage wilt inzenden kun je dit doen op coronaindestad.nl/inzendingen. Je kunt een tekst, pdf, video (link naar youtube of bestand) of foto’s uploaden en een omschrijving toevoegen aan je inzending. Het is ook mogelijk om bestanden via een wetransfere link of dropbox bij te voegen.. Gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder of voogd om een bijdrage in te sturen. Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor jouw ingestuurde bijdrage.

Inhoud bijdrage

Ga zorgvuldig om met wat je als bijdrage instuurt. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat deze voldoet aan de Spelregels en deze Voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om afbeeldingen, filmpjes of gegevens van derden in te sturen die het portretrecht of de privacy zouden kunnen schenden van derden zonder dat dezen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor minderjarige derden geldt dat toestemming nodig is van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bijdragen dienen altijd binnen het inhoudelijke kader van het project Corona in de Stad te passen. Verder mag jouw bijdrage geen materiaal (zoals foto’s, teksten en filmpjes) bevatten dat:

-discriminerend is op grond van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend;
-aanstootgevend of gewelddadig is en/of aanzet tot haat;
-onjuist of misleidend is;
-pornografisch van aard is;
-vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevat;
-inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen, waaronder auteursrechten, merkrechten en modelrechten;
-inbreuk maakt op portretrechten van derden;
-virussen, Trojaanse paarden, wormen etc. bevat of andere software die schadelijk kan zijn;
-spam, kettingbrieven, junk mail, ongewenste e-mails, aanbiedingen of advertenties bevat van welke aard dan ook;
-links bevat naar websites met onrechtmatige content;
-in strijd is met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling;
-in strijd is met de fatsoensnormen of goede smaak;
-in strijd is met deze Voorwaarden.

Het Amsterdam Museum heeft altijd het recht door de Gebruiker ingestuurd en/of geplaatst materiaal te weigeren, aan te passen of te verwijderen. Het Amsterdam Museum is in zo’n geval niet aansprakelijk. Het Amsterdam Museum hoeft de Gebruiker hiervan niet op de hoogte te stellen.

Auteursrechten (en andere intellectuele eigendomsrechten)

De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die je hebt op jouw bijdrage blijven bij jou berusten. Door een bijdrage in te sturen verleen je het Amsterdam Museum wel toestemming (licentie) om (gedeelten van) de door jouw ingestuurde bijdrage:

-te gebruiken (openbaar te maken en te verveelvoudigen)
a. op het platform, waaronder als onderdeel van de collectie en eventueel in de digitale tentoonstelling Corona in de Stad die we op het platform gaan samenstellen;
b. op de website van het verzamelproject Collecting the City: 750 JAAR AMSTERDAM (www.collectingthecity.nl)
c. op de algemene website van het Amsterdam Museum en op de website hart.amsterdam.nl.

-op te nemen in de (digitale) collectie van het Amsterdam Museum en te gebruiken voor toekomstige digitale en fysieke tentoonstellingen;

-op te nemen in de (digitale) collectie van het project Collecting the City: 750 JAAR AMSTERDAM en te gebruiken voor toekomstige digitale en fysieke tentoonstellingen in dit kader. Collecting the City is een project  waarbij het Amsterdam Museum samen met de Openbare Bibliotheek (OBA), Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief, Tropenmuseum en Gemeente Amsterdam bij bewoners van de stad verhalen verzamelt, onder meer als cadeau voor het 750-jarige bestaan van Amsterdam;

-te gebruiken en ter beschikking te stellen in presentaties en persmateriaal ter promotie van de
hiervoor genoemde onderdelen (het platform en de genoemde websites, digitale en fysieke
tentoonstellingen, als onderdeel van de collecties etc.);

-te publiceren op de openbare Facebook, LinkedIn Instagram en Twitter en YouTube accounts van het Amsterdam Museum. Jouw bijdrage is voor iedereen zichtbaar en kan gedeeld kan worden door de gebruikers van deze social media.

-ter beschikking te stellen ten behoeve van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar de impact van corona op het dagelijks leven van burgers. Na bewerking en analyse van de resultaten kan dit worden gepubliceerd en gedeeld via het platform en via de reguliere communicatiekanalen van de UvA (website, social media en persberichten).

Als er (auteurs- en of overige intellectuele eigendoms-)rechten op jouw bijdrage zijn die niet bij jou berusten, maar bij een derde, garandeer je hierbij dat je toestemming hebt van de betrokken derde om de bijdrage in te sturen en om de bovengenoemde (sub)licenties te verlenen.

Vrijwaring

Je vrijwaart het Amsterdam Museum van eventuele vorderingen van derden als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van jouw bijdrage zoals hiervoor omschreven, waaronder maar niet uitsluitend tegen vorderingen op grond van intellectuele eigendomsrechten, portret- of privacy rechten, smaad, laster en/of (voortvloeiende uit) schending van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Het Amsterdam Museum kan het platform op elk moment aanpassen, verbeteren of (tijdelijk) uit de lucht halen. Je accepteert dat Amsterdam Museum niet kan garanderen dat het platform altijd goed werkt. Het Amsterdam Museum sluit elke aansprakelijkheid in dit verband uit. Het Amsterdam Museum is onder meer niet aansprakelijk voor schade door virussen, het verlies van bijdragen of bijvoorbeeld het feit dat het platform (tijdelijk) niet (goed) functioneert.

Het Amsterdam Museum wijst elke aansprakelijkheid voor bijdragen ten aanzien van jou als Gebruiker en/of ten opzichte van derden van de hand. Het Amsterdam Museum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) het platform of links naar websites van derden op het platform of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat het Amsterdam Museum gelieerd is aan deze derde of dat het Amsterdam Museum de inhoud van de betreffende website onderschrijven. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden zijn ten opzichte van de betreffende partij niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Museum.

Privacy

In het kader van (het inzenden van) een bijdrage verstrek je bepaalde persoonsgegevens. Het Amsterdam Museum verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar Privacy-beleid. Voor meer informatie over ons Privacy-beleid en hoe we omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar onze Privacy-en cookieverklaring. Je kunt deze vinden op www.coronaindestad.nl. Voor zover je persoonsgegevens verwerkt in je bijdrage geef je toestemming voor het gebruik daarvan op de onder het kopje Auteursrechten (en andere intellectuele eigendomsrechten) beschreven wijze.

Overige bepalingen

Het Amsterdam Museum behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen door te klikken op de link “Voorwaarden” op het platform. De kopjes boven de teksten in deze Voorwaarden zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel daarvan uit. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Nederlands recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Amsterdam Museum partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Tenzij dwingend recht iets anders voorschrijft worden geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit (het gebruik van) het platform en jouw bijdrage uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen, opmerkingen, klachten en ongeoorloofd gebruik

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je je richten tot corona@amsterdammuseum.nl.


Onze
partners

met dank aan: Gemeente Amsterdam West Het huis van Amsterdam Soundtrackcity